തിരുവചനത്തെ മറികടക്കുന്ന മത സിദ്ധാന്തം – 1

തങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠത കാണിക്കുവാനായി ടിപിഎം ശുശ്രുഷകന്മാർ എപ്പോഴും സംഘടനയുടെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിൽ ആകുന്നു. അതുകൊണ്ട്, അവസാനം അവർ  തിരുവചനത്തെ ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ എറിയുന്നു. അവർ ദൈവ കല്പനകളെ മാനുഷിക കല്പനകൾ കൊണ്ട് ചവിട്ടി താഴ്തുന്നു. ദൈവ കല്പനയുടെ അതിഭയങ്കരമായ ദുര്‍വ്വിനിയോഗം അവരെ ഘോരമായ ശാപത്തിൻ കീഴിലാക്കുന്നു. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാഖ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

മർക്കോസ് 7:6-13 

 • 6. അവൻ അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: “കപടഭക്തിക്കാരായ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു യെശയ്യാവു പ്രവചിച്ചതു ശരി: ഈ ജനം അധരംകൊണ്ടു എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു; എങ്കിലും അവരുടെ ഹൃദയം എങ്കൽനിന്നു ദൂരത്തു അകന്നിരിക്കുന്നു.”
 • 7. “മാനുഷകല്പനകളായ ഉപദേശങ്ങളെ അവർ ഉപദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ടു എന്നെ വ്യർത്ഥമായി ഭജിക്കുന്നു. എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നേ.
 • 8. നിങ്ങൾ ദൈവകല്പന വിട്ടുംകളഞ്ഞു മനുഷ്യരുടെ സമ്പ്രദായം പ്രമാണിക്കുന്നു;
 • 9. പിന്നെ അവരോടു പറഞ്ഞതു: “നിങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായം പ്രമാണിപ്പാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദൈവകല്പന തള്ളിക്കളയുന്നതു നന്നായി.
 • 10. നിൻറ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക എന്നും അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ പ്രാകുന്നവൻ മരിക്കേണം എന്നു മോശെ പറഞ്ഞുവല്ലോ.
 • 11. നിങ്ങളോ ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനോടോ അമ്മയോടോ: നിനക്കു എന്നാൽ ഉപകാരമായി വരേണ്ടതു വഴിപാടു എന്നർത്ഥമുള്ള കൊർബ്ബാൻ എന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നു പറയുന്നു.
 • 12. തൻറ്റെ അപ്പന്നോ അമ്മെക്കോ മേലാൽ ഒന്നും ചെയ്‍വാൻ അവനെ സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല.
 • 13. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്താൽ ദൈവകല്പന ദുർബ്ബലമാക്കുന്നു; ഈ വക പലതും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.

ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ടിപിഎമ്മിൻറ്റെ അര്‍ത്ഥവിസ്‌താരം വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ പഠനത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ശ്രേഷ്ഠ മാതൃക ആകുന്നു.

ദൈവം തരുന്ന ഉത്തരവാദിത്വവും കൾട്ട് സംഘടനയിലെ കൃത്രിമത്വവും

ദൈവം സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ നിയമം വിവാഹം ആകുന്നു. വേദപുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും ഓരോ വിവാഹത്തിലാണ്. ദൈവം ഈ നിയമത്തിനു വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. രണ്ടു വ്യക്തികളുടെ  ഒന്നാകൽ എന്ന് ദൈവം ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ വിവാഹത്തിലൂടെ ചേർത്തതിനെ ദൈവം ഒന്നായി കാണുന്നു.

മർക്കോസ് 10:8, “ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിത്തീരും; അങ്ങനെ അവർ പിന്നെ രണ്ടല്ല ഒരു ദേഹമത്രേ.”

മർക്കോസ് 10:9, “ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുതു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.”

എല്ലാ വിവാഹിതരുടെയും ആദ്യ കടമ കുടുംബത്തോടാണെന്ന് നമ്മക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻറ്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്നതാണ്. ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻറ്റെ മാതാപിതാക്കളും സംരക്ഷിക്കാനായി ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂത്ത സഹോദരങ്ങളും ഉൾപ്പെടും. ശുശ്രുഷ ദൈവഭക്തിയുടെ പ്രകടനമോ മത നിയമങ്ങളോ അല്ല. ശുശ്രുഷ സേവനമാണ്. സേവനം, പ്രസംഗിക്കുന്നതോ പാട്ടുകൾ പാടുന്നതോ ദശാംശം ശേഖരിക്കുന്നതോ അല്ലനമ്മൾ ആകസ്മികമായി ജനിച്ചവരല്ല. വളരെ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ സൃഷ്ട്ടാവ് നമ്മെ സൃഷ്ട്ടിച്ചു. ദൈവത്തിൻറ്റെ ഉദ്ദേശത്തെ തള്ളികളഞ്ഞു “ദൈവ വിളി”യാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുക്ക് അനുയോജ്യമായ വേറൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ നമ്മൾക്ക് യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള സാങ്കൽപ്പിക ദൈവ വിളികൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തമായ കല്പനകളെ ഒരിക്കലും തകർക്കത്തില്ല. വൈദികൻറ്റെ പുതിയ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ തകർത്ത് ഒരു സംഘടനയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിനു യാതൊരു ന്യായീകരണവും ഇല്ല. അവൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നന്നേക്കും അനന്യൻ തന്നെ. ഇത് ദൈവത്തോടും ദൈവത്തിൻറ്റെ കല്പനകളോടുമുള്ള അലക്ഷ്യം ആകുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ “ജോലി ചെയ്തു ജീവിക്കണം” എന്ന കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്ന മറ്റൊരാളുടെ പാചകക്കാരിയായും അലക്കുകാരിയായും അയക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന പ്രവർത്തിയാണ്. പുതിയ ശുശ്രുഷകന്മാർ പുതിയ സ്ഥലത്തു വേറൊരാളുടെ ഭാര്യയായ സ്ത്രീകളുമായി അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതായും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരേ കൂരക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളെ വേറൊരു സ്ത്രീ ശുശ്രുഷിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ വേറൊരാളെ ശുശ്രുഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ലോകദൃഷ്ടിയിൽ പോലും വളരെ സദാചാരവിരുദ്ധമായ സമീപനമാണ്. ഇതുമൂലം ദൈവ നാമം നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നു.

മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹം അറിയാതെ വിശുദ്ധന്മാർ എന്ന് തന്നെത്താൻ വിളിക്കുന്ന കഠിനജോലി ചെയ്യിക്കുന്നവരുടെ കരുണയിൽ കുട്ടികളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം അനിഷ്‌ടപ്രദമായ വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന പ്രവർത്തിയാണ്.

 • ശുശ്രുഷകന്മാർപഴംതിന്നിട്ട്മാറ്റിവെച്ചപഴത്തൊലിതിന്ന്ടിപിഎമ്മിൽഅടിമകളായി ജീവിച്ച  കുട്ടികളെ                  എനിക്കറിയാം.
 • ശുശ്രുഷകന്മാർസ്നേഹിക്കാഞ്ഞതിനാലൊഅന്തേവാസികളായസ്ത്രീകളുമായുള്ളഅവരുടെഅവിഹിതബന്ധം                                കണ്ടതിനാലൊപട്ടിണികിടക്കേണ്ടിവന്നകുട്ടികളെഎനിക്കറിയാം.
 • പരീക്ഷഎഴുതുവാൻപെൻസിൽഇല്ലാത്തതിനാൽകടയിൽനിന്ന്മോഷ്ട്ടിച്ചപ്പോൾപിടിക്കപ്പെട്ടതിനുഅടിച്ചുശരിയാക്കപ്പെട്ട            കുട്ടികളെഎനിക്കറിയാം.
 • ശുശ്രുഷകന്മാർകോഴിക്കറികഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പൾഅവരെമസ്സാജ്ചെയ്യേണ്ടിവന്നിട്ടുള്ളകുട്ടികളെഎനിക്കറിയാം.                     മസ്സാജിന്ശേഷംഈകുട്ടികൾക്ക്കഞ്ഞിവെള്ളംമാത്രംകൊടുക്കുമായിരുന്നു.
 • അങ്ങനെധാരാളകാര്യങ്ങൾ

 

എൻറ്റെ അറിവനുസരിച്ചു, ദൈവം തന്ന ശുശ്രുഷ മനുഷ്യ നിർമ്മിത നിയമങ്ങളാൽ വ്യാജ ശുശ്രുഷ ആക്കുമ്പോൾ ദൈവ ശുശ്രുഷ നിരാകരിക്കപ്പെടുന്നു. അത് അവസാന നാളുകളിൽ വളരെ ഭയങ്കര ന്യായവിധിക്ക് കാരണമാകാം. നിങ്ങൾ ഈ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങി വരുക. ഇത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് ആയിരിക്കാം.

 

എന്തുകൊണ്ട് ടിപിഎം ശുശ്രുഷകന്മാർ യൗവനത്തിൽ മരിക്കുന്നു?

 

വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ ടിപിഎം ശുശ്രുഷകന്മാർ മരിക്കുന്നത് അവർ വിശ്വാസികളുടെ പാപം വഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളായ ടിപിഎംകാരെ എനിക്കറിയാം. ആ വാദം നിങ്ങളുടെ പക്കൽ തന്നെ വെച്ചേക്കു.  ഒരുപക്ഷെ അത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പ്രയോജനം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ കാരണം അറിയാൻ വേണ്ടി വേദപുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ….. ദയവായി വായിക്കുക

മർക്കോസ് 7:10-11

നിൻറ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക എന്നും അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ പ്രാകുന്നവൻ മരിക്കേണം എന്നു മോശെ പറഞ്ഞുവല്ലോ. നിങ്ങളോ ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനോടോ അമ്മയോടോ: നിനക്കു എന്നാൽ ഉപകാരമായി വരേണ്ടതു വഴിപാടു എന്നർത്ഥമുള്ള കൊർബ്ബാൻ എന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നു പറയുന്നു.

എഫെസ്യർ 6:2

നിനക്കു നന്മ ഉണ്ടാകുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസ്സോടിരിപ്പാനും നിൻറ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക” എന്നതു വാഗ്ദത്തത്തോടുകൂടിയ ആദ്യകല്പന ആകുന്നു.

പുറപ്പാട് 20:12

നിൻറ്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു തരുന്ന ദേശത്തു നിനക്കു ദീർഘായുസ്സുണ്ടാകുവാൻ നിൻറ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക.

ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നു എന്ന പ്രച്ഛന്നവേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ടിപിഎം മതത്തിൻറ്റെ പേരിൽ മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ടിപിഎം ശുശ്രുഷകന്മാരെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കൊർബ്ബാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച കടമ അവർ സൗകര്യാർത്ഥം മറക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ  പുറപ്പാട് 20:12 ലും എഫെസ്യർ 6:2 ലും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അയോഗ്യരായിത്തീരുന്നു. അവരുടെ നിരുത്തരവാദിത്വം മൂലം ദൈവത്താൽ അവർ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം ടിപിഎം ശുശ്രുഷകന്മാരും ദൈവം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രായമായ എഴുപതോ എൺപതോ വയസ്സിൽ എത്താത്തതിൻറ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതാകുന്നു  (സങ്കീർത്തനം 90:10). ഇതിൽ വ്യത്യസ്തത  ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നാൽ ടിപിഎം ശുശ്രുഷകന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തത ഒരു നിയമം ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

 

 

പ്രിയ വായനക്കാരെ, നിങ്ങൾ ഒരു യുവാവൊ യുവതിയൊ ആണെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളിൽ നിന്നും എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കണം. കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ തങ്ങളുടെ കുഴിയിൽ ചാടിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ വില്പന ടാർഗെറ്റുള്ള മനസ്സാക്ഷിയില്ലാത്ത ശുശ്രുഷകന്മാർ നയിക്കുന്ന ടിപിഎം ശുശ്രുഷയിൽ ചേർന്ന് ചതിയിൽ അകപ്പെടരുത്. ഇവരിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം ആൾക്കാരും സ്വന്തം കഷ്ടസ്ഥിതിയിൽ അകപ്പെട്ട് അശുദ്ധമായ സ്വകാര്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്. ചിലർ വളരെക്കാലം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരുമായി ഒളിച്ചോടുന്നു. ചിലർ സമർത്ഥമായ ലൈംഗീക ജീവിതം അറിയാത്തതിനാൽ ഗർഭിണികൾ ആയിത്തീരുന്നു. ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ കെണിയിൽ അകപ്പെടരുതെ.

ഈ വചനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. വചന വിരുദ്ധമായ ആരുടേയും വശീകരണത്തിൽ വീഴാതിരിക്കുക.

I തിമൊഥെയൊസ്‌ 4:1,3 

 1. എന്നാൽ ഭാവികാലത്തു ചിലർ വ്യാജാത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചു ഭോഷ്കു പറയുന്നവരുടെ കപടത്താൽ വിശ്വാസം ത്യജിക്കും എന്നു ആത്മാവു തെളിവായി പറയുന്നു. 
 2. വിവാഹം വിലക്കുകയും സത്യത്തെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ സ്തോത്രത്തോടെ അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഭോജ്യങ്ങളെ വർജ്ജിക്കേണം എന്നു കല്പിക്കയും ചെയ്യും.

 

ഉല്പത്തി 2:18

അനന്തരം യഹോവയായ ദൈവം: മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നതു നന്നല്ല; ഞാൻ അവന്നു തക്കതായൊരു തുണ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കും എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.

നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് നിങ്ങൾക്കുള്ള കടമ തള്ളിക്കളയരുത്. ഇത് ദൈവ വചനത്തോട് കാട്ടുന്ന ഘോരമായ ലംഘനമാണ്. ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ച് എന്തിനു  ദൈവീക ശിക്ഷാവിധിക്ക് യോഗ്യരാകുന്നു? സൂക്ഷിക്കുക ..

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *