അവരുടെ സ്വന്തം “പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രുഷയെ മഹത്വീകരിക്കുന്നു – 2

ഈ പരമ്പരയിലെ ഒന്നാം(ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക) ഭാഗത്തിൽ ടിപിഎം അവരെ സ്വയമായി മഹത്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും ആ പ്രക്രിയയിൽ അംഗങ്ങളെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് വശീകരിക്കുന്നുവെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഈ ലേഖനത്തിൽ ദൈവത്തിന് തുല്യരായി തോന്നിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം ടിപിഎം ദൈവ മഹത്വം മോഷ്ടിച്ചത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നു. അത് അവർ തുറന്നു പറയുകയില്ല, പക്ഷെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾ ടിപിഎം വലയിൽ അകപ്പെട്ടാൽ അത് മനസ്സിലാകത്തില്ല. ഈ ലേഖനത്തിൽ ടിപിഎം പഠിപ്പിക്കലുകൾ കൂടുതലായി പരിശോധിച്ച്  അവർ ദൈവത്തിന് പകരം മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിൻ്റെ  അതെ പദവി നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു

ടിപിഎം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്ത ഉദ്ധരണികൾ

ദൈവത്തിന് എതിരെയോ  ദൈവത്തിൻ്റെ വേലക്കാർക്കെതിരെയോ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമോപദേഷ്ടാക്കൾക്കെതിരെയോ  മത്സരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ വേലക്കാരുടെ മുൻപിലും മൂപ്പന്മാരുടെ മുൻപിലും വണങ്ങാത്തപ്പോൾ ന്യായവിധി വരും. (വോയിസ് ഓഫ് പെന്തക്കോസ്ത്, ഒക്ടോബർ 2000, മലയാള പരിഭാഷ)

 
നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പുരോഹിതന്മാർക്കോ ദൈവ വേലക്കാർക്കോ എതിരെ കോപത്തോടെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതും പള്ളിയിൽ ദൈവ ഭവനത്തിൽ? ദൈവം നിങ്ങളെ ആത്മീക (ശാരീരികമായും) കുഷ്ടരോഗത്താൽ അടിച്ചു താഴ്ത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് പശ്ചാത്തപിക്കാൻ ആയുസ്സ് നീട്ടിത്തന്ന ദൈവ ദയയാണെന്നു മനസിലാക്കുക. (വോയിസ് ഓഫ് പെന്തക്കോസ്ത്,മെയ് 1992, മലയാള പരിഭാഷ).
 
ദൈവത്തിന് എതിരെ മത്സരിക്കുന്നതും സ്വയം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന “പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വേലക്കാർക്ക്” എതിരെ മത്സരിക്കുന്നതും ഒരുപോലെയാക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ? സഭാംഗങ്ങളെ വരുതിയിൽ നിർത്താനായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിലും നൈപുണ്യം നേടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ടിപിഎം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു.

രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ മാത്രം ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുന്നു. ഒരു ദൈവ പൈതൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചു സമാധാനമായി കഴിയുന്നു. റോമാ ലേഖനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സമാധാനം നിയതയോളം നിലനിൽക്കുന്നത് ആകയാൽ ആർക്കും എടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നിട്ടും, നിങ്ങളുടെ രക്ഷ നിങ്ങൾ “ദൈവ വേലക്കാരെ” വണങ്ങുന്നതിലും അവർ പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കുന്നതിലും ആണെന് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ടിപിഎം ശ്രമിക്കുന്നു.

 
റോമർ 5:10, “ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നേ നമുക്കു അവൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മരണത്താൽ ദൈവത്തോടു നിരപ്പു വന്നു എങ്കിൽ നിരന്നശേഷം നാം അവൻ്റെ ജീവനാൽ എത്ര അധികമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും.”

 

റോമർ 5:1, “വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുമൂലം നമുക്കു ദൈവത്തോടു സമാധാനം ഉണ്ടു.”

ടിപിഎം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്ത ഉദ്ധരണികൾ

തുടക്കം മുതലേ ദൈവം മനുഷ്യരിൽ വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, മനുഷ്യർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലാകുന്നതുവരെ ദൈവം മൗനമായിരുന്നു. ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിച്ചു – ദൈവത്തിനായി ഒരു പരിശുദ്ധ സ്ഥലവും ദേവാലയവും. വ്യക്തികൾ തീരുമാനിക്കുന്നതുവരെ, ത്രിത്വമായ ദൈവം, ദൈവദൂദന്മാരും ദൈവ വേലക്കാരും ഈ കർത്തവ്യം നിവർത്തിക്കാനായി ഒരിക്കലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല. (വോയിസ് ഓഫ് പെന്തക്കോസ്ത്, ഫെബ്രുവരി 2003, മലയാള പരിഭാഷ)

രക്ഷ ദൈവത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രവർത്തനമാണെന്ന് വചനത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസിലാക്കുന്നു. ഇത് ദൈവവും ദൈവദൂദന്മാരും “ദൈവ വേലക്കാരും” ചേർന്ന് ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രയത്‌നം ആകുന്നു. ടിപിഎമ്മിൻ്റെ സുവിശേഷം മനുഷ്യരെ കേന്ദ്രികരിച്ചുള്ളതാകുന്നു. യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം ദൈവം കേന്ദ്രികരിച്ചാകുന്നു. രക്ഷ ദൈവമഹിമക്കായി ദൈവം തുടങ്ങുകയും പൂർത്തീകരിക്കയും ചെയ്യുന്നു.


എഫെസ്യർ  2:8-9, “കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസംമൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു; അതിന്നും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല; ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമത്രേയാകുന്നു. ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല.”

ടിപിഎം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്ത ഉദ്ധരണികൾ   

കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ വൈദ്യനാകുന്നു. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗുളിക ആകുന്നു. വിലയേറിയതും പരിശുദ്ധവുമായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം നമ്മുടെ ടോണിക്ക് ആകുന്നു. പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നത്  നമ്മുടെ ആഹാരം ആകുന്നു. ദൈവ വേലക്കാർ നമ്മുടെ വഴികാട്ടി ആകുന്നു. (വോയിസ് ഓഫ് പെന്തക്കോസ്ത്, ഒക്ടോബർ 2002, മലയാള പരിഭാഷ)

ടിപിഎം ദൈവത്തെ വെറും ഘടകഭാഗമാക്കി അവരെ തന്നത്താൻ ആശുപത്രിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ വഴികാട്ടി ആകുന്നുവെന്ന് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് കുരുടൻ കുരുടനെ വഴികാട്ടുന്നതിനു തുല്യമാകുന്നു, അവസാനം എന്തായി എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നു.

യോഹന്നാൻ 16:13, “ത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവു വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകലസത്യത്തിലും വഴിനടത്തും; അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നതു സംസാരിക്കയും വരുവാനുള്ളതു നിങ്ങൾക്കു അറിയിച്ചുതരികയും ചെയ്യും.”

1 യോഹന്നാൻ 2:27, “അവനാൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു; ആരും നിങ്ങളെ ഉപദേശിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല; അവൻ്റെ അഭിഷേകം തന്നേ നിങ്ങൾക്കു സകലവും ഉപദേശിച്ചുതരികയാലും അതു ഭോഷ്കല്ല സത്യം തന്നേ ആയിരിക്കയാലും അതു നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ അവനിൽ വസിപ്പിൻ.”

ടിപിഎം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്ത ഉദ്ധരണികൾ

ആദ്യം തങ്ങളെത്തന്നേ കർത്താവിന്നും പിന്നെ ദൈവേഷ്ടത്തിന്നൊത്തവണ്ണം ദൈവ വേലക്കാർക്കും ഏല്പിക്കണം (2 കോരി 8:5). ദൈവത്തിൻ്റെ ആവിഷ്ക്കാരമായ പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള വഴി ഇതാകുന്നു. നമ്മൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന വേറെ ഏതു മാർഗ്ഗവും ദൈവത്തിനു സ്വീകാര്യമല്ല. (വോയിസ് ഓഫ് പെന്തക്കോസ്ത്, ഒക്ടോബർ 1995, മലയാള പരിഭാഷ)

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കർത്താവ് യേശു ആകുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിനും കർത്താവാകുന്നു. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് 2 യജമാനന്മാർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല.നിങ്ങളെ ദൈവത്തിനും അന്യായമായി “അപ്പോസ്തലന്മാർ” എന്ന് വിളിക്കുന്ന “ദൈവവേലക്കാർക്കും” ഏല്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ടിപിഎമ്മിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സ് നിയന്ത്രണവും ആത്മീക അധിക്ഷേപവും കാരണം അവസാനം ദൈവത്തെ വിട്ടിട്ട് മനുഷ്യനെ പിന്തുടരും. നിങ്ങൾ ജീവിത കാര്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അടുക്കൽ ഉപദേശത്തിനായി പോകും, അവരുടെ വാക്കുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ദൈവ വാഖ്യങ്ങളായി എടുക്കും. അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളും പഠിപ്പിക്കലുകളും ശ്രദ്ധിച്ചു സ്വഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു മൊഴിയായി അതിനെ അംഗീകരിക്കും. ഇത് വഞ്ചനയും അന്ധതയും ആകുന്നു. ഇതല്ല “പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള വഴി”. ഇത് പരിതാപകാരവും ദുഃഖകരവുമായ അന്ത്യത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാകുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ യാഗത്തിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണരായിരിക്കുന്നു, അല്ലാതെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആധാരമാക്കിയല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ദൈവം നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ നമ്മളിൽ കാണും.
ഈ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ ലക്കത്തിൽ (2 കോരി 8:5) ഉദ്ധരിച്ചു ടിപിഎമ്മിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ തികച്ചും തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചു.


മത്തായി 6:24, “രണ്ടു യജമാനന്മാരെ സേവിപ്പാൻ ആർക്കും കഴികയില്ല; അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരുത്തനെ പകെച്ചു മറ്റവനെ സ്നേഹിക്കും; അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തനോടു പറ്റിച്ചേർന്നു മറ്റവനെ നിരസിക്കും; നിങ്ങൾക്കു ദൈവത്തെയും മാമോനെയും സേവിപ്പാൻ കഴികയില്ല.”

എബ്രായർ 10:14, “ഏകയാഗത്താൽ അവൻ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവർക്കു സദാകാലത്തേക്കും സൽഗുണപൂർത്തി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.”

ടിപിഎം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്ത ഉദ്ധരണികൾ

സീയോൻ പുതിയ യെരുശലേമിൻ്റെ മഹത്വം ആകുന്നു. അതുകൊണ്ട് സഭയുടെ മഹത്വം അവരെ നയിക്കുന്ന ദൈവവേലക്കാരുടെ മഹത്വകരമായ ജീവിതത്തെയും ശുശ്രുഷയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു (വോയിസ് ഓഫ് പെന്തക്കോസ്ത്, ഏപ്രിൽ 1992, മലയാള പരിഭാഷ).

“ഏറ്റവും വലിയ ദൈവദൂഷണ ഉദ്ധരണിക്കുള്ള” അവാർഡ് ഇതിനു കിട്ടും. വാക്കുകൾക്ക് ഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ സ്ഥലം മുഴുവൻ ചീഞ്ഞ് നാറുമായിരുന്നു. ടിപിഎം സീയോൻ കൊണ്ട് എന്ത് അർത്ഥമാക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇല്ലിയോ? ഇത് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച 144,000 “പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ദൈവവേലക്കാർ” ആകുന്നു. സീയോൻ്റെ മഹത്വം ടിപിഎം ശുശ്രുഷകന്മാർ കൊടുക്കുന്നുവെന്നു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാം ലക്കത്തിൽ കണ്ടു. ഇതിൽ, അതിനപ്പുറമായി പുതിയ യെരുശലേമിൻ്റെ മഹത്വം സീയോൻ ആണെന്ന് ടിപിഎം പറയുന്നു. ടിപിഎം വിശ്വാസികളുടെ മഹത്വം ദൈവം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല, പിന്നെ “ദൈവവേലക്കാരുടെ ജീവിതവും ശുശ്രുഷയും കൊണ്ടാകുന്നു”. ഈ ഉദ്ധരണികൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പുളയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ടിപിഎം നിങ്ങളെ എത്ര കഠിനമായി വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു നോക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ ടിപിഎം വിശ്വാസികൾക്ക് നിത്യതയുടെ മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന “ദൈവങ്ങൾ” ആകുന്നു. ഇത് വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട രൂപം ആകുന്നു.

ഉപസംഹാരം          

പ്രിയ വായനക്കാരെ, ടിപിഎം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദ്ധരണികൾ എടുത്തു ടിപിഎം ദൈവത്തിനു പകരം അവരുടെ ശുശ്രുഷയെ മഹത്വീകരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു. അവർ ദൈവത്തിനു ഒപ്പമോ ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തെക്കാൾ വലിയതോ ആയി അവരെ സ്വയമായി കാണിക്കുന്നതിൽ വേറൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ വഞ്ചന സൂക്ഷ്മതയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ലജ്ജാകരമായ ദൈവദൂഷണ പ്രസ്താവന എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കാം, എന്നാൽ സൂക്ഷ്മമായി നിങ്ങളെ കൈക്കുള്ളിൽ ആക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുൻപ് ഭയങ്കരമായ അടിമത്വത്തിൽ ആയിത്തീരും. വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ വിശ്വാസികളെയും സഹോദരനോ സഹോദരിയോ ആയി കണക്കാക്കണം. ടിപിഎം നിങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നപോലെ, സ്വർഗ്ഗ രാജ്യത്തിൽ തട്ടുകളില്ല. പ്രമാണിവര്‍ഗ്ഗത്തിന് അത്തരം തട്ടുകളും ബാക്കിയുള്ളവർക്കു എരുത്തലുകളും സൃഷ്ട്ടിച്ചത് ടിപിഎമ്മിനെ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് നയിച്ച് “വിശുദ്ധന്മാരെ” ആരാധിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്താൽ അനുഭവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സന്തോഷത്തിലേക്കും സമാധാനത്തിലേക്കും വിളിക്കുന്നു.
ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

 

One Reply to “അവരുടെ സ്വന്തം “പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രുഷയെ മഹത്വീകരിക്കുന്നു – 2”

  1. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതിഷ്ഠയില്ലാത്ത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ച് സമയം കളയാതെ അവരവർക്ക് കിട്ടിയ കൃപാവരം ആയ പ്രതിഷ്ഠയെ കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലതു.
    എന്നാൽ ഈ പിന്മാറ്റക്കാരൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നാൽ ദൈവം തങ്ങൾക്കു കൊടുത്ത കൃപാവരം ആയ പ്രതിഷ്ഠയെ സാക്ഷീകരിക്കുന്നതിനെക്കാൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ വർണിച്ചു സമയം കളയുന്നു (ഇവർക്ക് പ്രതിഷ്ഠാ വരം ഒന്നും വിജയകരമായി ലഭിച്ചില്ലാ ഇരിക്കാം)

    *[[Eph 4:8/Malayalam Bible]]* “അവന്‍ ബദ്ധന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയി ഉയരത്തില്‍ കയറി മനുഷ്യര്‍ക്കും ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തു” എന്നു പറയുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *