ആധുനിക പാസ്റ്റർമാർ – വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിലോ? – 1

ഇതിനു മുൻപിലത്തെ മൂന്ന് പോസ്റ്റുകളിൽ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ മതപരമായ ലോകത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ. അത് അപ്പൊസ്തലന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാകുന്നു. ഇക്കാലത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മയും അവിദഗ്ധരായ ആളുകളും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ, ഒരു മത സ്ഥാപനത്തിൽ ചേരുകയും, മതവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഭരണാധികാരികൾ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദിമസഭയുടെ മാതൃക ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നോ?

നിങ്ങളുടെ ടിപിഎം ശുശ്രുഷകന്മാരോടോ (അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശുശ്രുഷകന്മാരോടോ) സ്വകാര്യമായി സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ ചിലത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ ശുശ്രുഷയിൽ  വരുന്നതിനു മുമ്പ് അവരിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾക്ക് നിത്യവൃത്തി ലഭിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അത് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നേരെ വിപരീതം ആകുന്നു. അവരെ നേരിട്ട് വിളിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുക. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സൈക്കിൾ പോലും നേടിയെടുക്കാത്ത ഈ ശുശ്രുഷകന്മാർ  ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി  തങ്ങളുടെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന വീരവാദം മുഴക്കുന്നു. എപ്പോൾ വരെ നമ്മൾ ഈ നുണകൾ സഹിക്കും? ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി നേരിടുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ  രുചിച്ചിട്ടു പോലും ഇല്ലാത്ത ഈ കോഴികുഞ്ഞുങ്ങൾ, ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു സൂചനയും അറിയാത്തവരുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ആകാൻ  ശ്രമിക്കുന്നു.
പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിനു മുമ്പ്, യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഈ ജഡികചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു, ജനങ്ങളുടെമേൽ കർതൃത്വം നടത്താൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. ആരാണ് വലിയവൻ എന്നറിയാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. ആരാണ് അവൻ്റെ വലത്തും  ഇടത്തും ഇരിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു? അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം മാറി. ഇപ്പോൾ, സമാനമായ ഒരു മനോഭാവം ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള ശുശ്രുഷകന്മാരും ടിപിഎം ശുശ്രുഷകന്മാരും ഈ വേദവിപരീത ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു. അത് നിങ്ങളോട് എന്ത്  പറയുന്നു? അവർ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നമ്മളോട് പറയുകയല്ലെ? ആർക്കും എന്തും  അവകാശപ്പെടാം. ഫലങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ്.
മത്തായി 20:26, “നിങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അരുതു: നിങ്ങളിൽ മഹാൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ ആകേണം.”
ഞാൻ വിഷയവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം പറയാം. ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ ബൈബിളുകളിൾ പരിശോധിക്കുക. അത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണ് എന്നത്  അപ്രസക്തമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വെറുക്കാം. നിങ്ങൾക്കെന്നെ  കപടശാലിയെന്നോ തല തിരിഞ്ഞവൻ എന്നോ ദൈവദൂഷകൻ എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം. ഞാൻ പറയുന്നത് തടുക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ സ്വഭാവ ഹത്യയും ചെയ്യാം,  കാരണം ഞാൻ പറയുന്നതിനെ എതിർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. എനിക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള സ്ഥാനങ്ങളാണിവ. സത്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എളുപ്പം സംരക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ടിപിഎം അടക്കം  ഇന്നത്തെ സഭകളിൽ കാണുന്ന  മറ്റൊരു നിർമ്മിത ഉള്ളടക്കം വെളിപ്പെടുത്താം.

ഭരണകൂടം

വിഡ്ഢി അനുമാനം : പ്രൊഫഷണൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, വൈദികർ (ടിപിഎം വിശുദ്ധന്മാർ മുതലായവർ) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വർഗ്ഗവും സാധാരണക്കാർ (വിശ്വാസികൾ) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുമുണ്ട് എന്നത് പൊതുവെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യേശു അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല. എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും തുല്യരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു. നിങ്ങൾ അവരെ പാസ്റ്റർമാരായി കണക്കാക്കും, എന്നാൽ യേശു അവരെ പരീശന്മാരെയും നിക്കോലാവ്യന്മാരുമായി പരിഗണിക്കുന്നു. പുരോഹിതൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു എന്ന വലിയ ഒരു അനുമാനം ഉണ്ട്. ശുശ്രുഷയിലെ പ്രധാന ഭാഗം പ്രസംഗമാകുന്നു. ഈ അനുമാനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് ആളുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ദൈവം അറിയുന്നു.
പുതിയനിയമ ശുശ്രുഷ
യേശു പുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിൽ നടന്നിരുന്നപ്പോൾ പരീശന്മാരുടെ പുളിച്ചമാവിനെയും യേശു കപടഭക്തിക്കാർ എന്ന് വിളിച്ചവരെയും സൂക്ഷിക്കാൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു. അവരോടുകൂടെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ദൈവാലയത്തിലെ പടനായകന്മാരെയും പള്ളിയിലെ ഉപദേശകന്മാരെയും ചേർത്തു. മനുഷ്യൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളാൽ (നിക്കോലാവ്യരുടെ അതെ പാപം) അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യത്തെ ദുഷിച്ചുവെന്ന കാര്യം അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്ധരായ ഈ നേതാക്കന്മാർ സത്യത്തെപ്പോലെ പെരുമാറുന്നതിനേക്കാൾ അധികം ആളുകൾ അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ നരകവാസികളെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. ഭാഷയും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളും ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധർ എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ടിപിഎം വിശ്വാസികൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
 ഈ വ്യാജ അധ്യാപകരുടെ പ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ്. “എഫെസൊസിലെ സഭയുടെ ദൂതന്നു എഴുതുക: ഏഴു നക്ഷത്രം വലങ്കയ്യിൽ പിടിച്ചുംകൊണ്ടു ഏഴു പൊൻനിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നടക്കുന്നവൻ അരുളിച്ചെയ്യുന്നതു: എങ്കിലും നിക്കൊലാവ്യരുടെ നടപ്പു നീ പകെക്കുന്നു എന്നൊരു നന്മ നിനക്കുണ്ടു.” (വെളിപ്പാട് 2:1,6)
ഈ വ്യാജോപദേഷ്ടാക്കൾ പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശങ്ങൾ പെർഗമോസിലെ സഭയ്ക്കുള്ള വെളിപ്പാടിലെ കത്താകുന്നു, “പെർഗ്ഗമൊസിലെ സഭയുടെ ദൂതന്നു എഴുതുക: മൂർച്ചയേറിയ ഇരുവായ്‌ത്തലവാൾ ഉള്ളവൻ അരുളിച്ചെയ്യുന്നതു: അവ്വണ്ണം നിക്കൊലാവ്യരുടെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നവർ നിനക്കും ഉണ്ടു.” (വെളിപ്പാട് 2:12,15)
വിശ്വസിക്കുകയും “നിക്കൊലാവ്യരുടെ ഉപദേശം” പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നു മാനസാന്തരത്തെ ആവശ്യപ്പെടുക മാത്രമല്ല, അവർ അനുസരിക്കാത്തപക്ഷം കടുത്ത ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. “നീ ഏതിൽനിന്നു വീണിരിക്കുന്നു എന്നു ഓർത്തു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ചെയ്ക; അല്ലാഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരികയും നീ മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ നിലവിളക്കു അതിൻ്റെ നിലയിൽനിന്നു നീക്കുകയും ചെയ്യും.” (വെളിപ്പാട് 2:5).

നിക്കൊലാവ്യർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം

വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന Nicolaitans (Strong’s Concordance Number # G3531) എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം യഥാർഥത്തിൽ മൂന്നു വാക്കുകളുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്. ശരിയായ നാമവിശേഷണമായി, ട്രാൻസ്ഫറുകൾ, ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല. നിക്കോസ്, ലാവോസ്, ടൺ ( Nikos, Laos, Ton) എന്നിവയാണ് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങൾ.

Nicolaitans എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഗ്രീക്ക് ഭാഗം നിക്കോസ് (NIKOS) ആകുന്നു. ഗ്രീക്ക് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് തുല്യതയനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിക്കോസ് നിർവചിക്കുന്നത് “ജയിക്കുകയും, വിജയിക്കുകയും, ജയിച്ചടക്കുകയും, പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തവരെ കീഴടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.” നിക്കോപോലിസ് ( Nicopolis) എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പദം. ഇത് നൈകോ ( Niko) അതായത് ജയിക്കുന്നതും പോളിസും (polis) എന്നാൽ നഗരവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിക്കോപൊലിസ് എന്നർത്ഥമുള്ള ജേതാവ് അഥവാ വിജയനഗരം എന്നാണ്.

Nicolaitans എന്ന പദത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗം ഗ്രീക്കിൽ LAOS ആണ്. ഈ വാക്ക് ആളുകൾ എന്നാണ്. ഇത് നിക്കോളാസ് (‘നിക്കോസ് ലാവോസ്’) എന്നർത്ഥം. ഇതിനർത്ഥം, “ജനങ്ങളുടെമേൽ വിജയം നേടിയ” ഒരാൾ എന്നാണ്, “S” എന്ന് രണ്ടു വാക്കുകളിലും നിലകൊള്ളുന്ന, “അവസാനം” കേസ് സൂചിപ്പിക്കാൻ വാക്കിൻ്റെ, “ഒരു” ഹ്രസ്വവും “” “ഷോർട്ടും” “നീളമുള്ളതായി ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു. LAOS ൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഉപയോഗത്തിൽ ഇപ്പോഴും Laodiceans (Strong’s Concordance Number # G2994) എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ ചൂതുകളിയാണ്.

വാക്കിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ടൺ (TON) ആണ്. ഇത് ഒരു “നീണ്ട” എന്ന ചുരുക്കരൂപത്തിൽ ചുരുക്കി “നിശ്ചിത” ലേഖനത്തിലെ എല്ലാ ലിംഗത്തിൻ്റെയും ശീർഷക ബഹുവചനമായ TAN എന്ന പദം ആക്കി മാറ്റുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, നിയമപരമായ ഗ്രീക് നിർമ്മാണം കൂടാതെ, നിക്കവോസ് (ഇംഗ്ലീഷ്) ലാസ്-ടൺ, എന്നാൽ അതിൻ്റെ നിയമാനുസൃതമായ സങ്കോചങ്ങളാൽ, വെളിപ്പാടിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ആയിത്തീരുന്നു.

നിക്കൊലാവ്യരുടെ പാത പിന്തുടരുന്നവർ അനുതപിക്കുമോ? അതേ, ചിലർ മഹോപദ്രവ കാലത്ത്‌. എന്നിരുന്നാലും, മറ്റുള്ളവർ, തങ്ങളുടെ സഭാ ജനക്കൂട്ടത്തോടു ചേർന്നു നിൽക്കും. ലോകം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ, അവരുടെ വ്യാജമായ അഭിമാനം “മേധാവിത്തം” എന്ന് അവർ ഊഹിക്കും. അവർ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബദ്ധവൈരികളോടൊപ്പം ഇറങ്ങേണ്ടിവരും.

ടിപിഎം സാമ്രാജ്യം (പല ഇൻസ്ടിട്യൂഷണൽ സഭകളുടെയും)

ദൈവരാജ്യവും , ടിപിഎം / ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സഭകളും എതിർദിശിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകരായ ഗണമായ പുരോഹിതർ (വിശുദ്ധർ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന) അവർക്കു വേണം, അങ്ങനെ മറ്റുവിധത്തിൽ ദൈവിക സാഹോദര്യത്തിൽ “ശ്രേണി” സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഇവയെല്ലാം കൂട്ടായ്മയെ നശിപ്പിക്കുന്നു, വിഭജനം, കലഹങ്ങൾ എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അസൂയയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. യേശു ഇതെല്ലം വെറുക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കുറ്റക്കാർ പശ്ചാത്തപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ടിപിഎം സാമ്രാജ്യത്തിൽ, “വലിയവർ അവരുടെമേൽ അധികാരം നടത്തുന്നു.” “മഹാനായ മനുഷ്യർ” എന്നതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല … അവർക്കു ഈ പറയപ്പെടുന്ന “ഓഫീസുകളിൽ പദവികൾ” ഉണ്ട്. (ഒരു “പദവി” തിരുവെഴുത്തിൽ ഒരിക്കലും കണ്ടെത്തുകയില്ല!)

പല പ്രാദേശികസഭകളിലും നാം കാണുന്നതിന് എതിരെയാണ് ദൈവസഭ. മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നവരെ” കുറിച്ചുള്ള യേശുവിൻ്റെ പ്രസ്താവന: “നിങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ആകരുത്?”

അധികാരസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. ഒരുവൻ്റെ മേൽ കർതൃത്വം നടത്തുന്ന ആരും ഇല്ല. ദൈവരാജ്യത്തിൽ അവർക്ക് “അവരുടെമേൽ ആധിപത്യം നടത്താൻ” ആർക്കും അവകാശമില്ല (അധികാരം വിനിയോഗിക്കുക).

യേശു അതേപ്പറ്റി അങ്ങനെ ആകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു.

യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ കർതൃത്വം നടത്തിയോ?

യേശുവിൻ്റെ ഊന്നൽ നേതൃത്വത്തിലോ ശക്തിയിലോ ആയിരുന്നില്ല, അത് ശുശ്രുഷയിൽ ആയിരുന്നു. “നിങ്ങളിൽ വലിയവനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കും.” “ശുശ്രൂഷ” എന്നത് “പ്രസംഗകൻ” എന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു പദം അല്ല, മറിച്ച്, ഒരു വീട്ടു ജോലിക്കാരിയുടെ പാചകം, വൃത്തിയാക്കൽ തുടങ്ങിയ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരെ കാണിക്കുന്നു.

“നിങ്ങളിൽ മഹാൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ (അടിമ) ആകേണം” യേശു കൂടുതലായി പഠിപ്പിച്ചു. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ദാസനോ അടിമക്കോ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ലായിരുന്നു. അവരുടെ ഉടമസ്ഥരുടെ താൽപര്യമനുസരിച്ച് അവർ സ്വത്ത് ആയിരുന്നു, അപ്രകാരം അവർ ജീവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു. ഒരു വീട്ടുവേലക്കാരനോ അടിമയോ ആയി സേവിക്കാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ മഹാനോ മുഖ്യ കാര്യക്ഷനോ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ യേശു ഉപദേശിച്ചു.

യേശു സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ സേവനത്തിൻ്റെ പാഠം പഠിപ്പിച്ചു. “മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്കു വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുപ്പാനും വന്നതുപോലെ തന്നേ” (മത്തായി 20:28). ദൈവം “സകല അധികാരവും” നൽകിയിട്ടുള്ള യേശു ദൈവികമാതൃകയാൽ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകുക പോലെയുള്ള ഏറ്റവും ഹീനമായ ജോലികൾ യേശു ചെയ്തു. അവൻ ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും കൂടെ ഭക്ഷിച്ചു. അവൻ ജനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ഒടുവിൽ “പലർക്കും തൻ്റെ ജീവൻ ഒരു മറുവിലയായി” കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെമേൽ “അധികാരം പ്രയോഗിച്ചോ?” ഒരിക്കലുമില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അവൻ “ശുശ്രൂഷിക്കുപ്പെടുവാൻ വന്നില്ല, ശുശ്രൂഷിക്കാനാണ് വന്നത്.”

മറ്റുള്ളവരുടെ മേലുള്ള അധികാരസ്ഥാനത്താലല്ല, മറിച്ചു യേശു തൻ്റെ മാതൃകയിലൂടെ ആളുകളെ നയിക്കുകയായിരുന്നു.

ദൈവപുത്രനായ യേശു, മാതൃകയായി നയിച്ചു, പല പ്രസംഗകരും അധ്യാപകരും മൂപ്പന്മാരും ദൈവം അവർക്ക് “ഓഫീസുകൾ” നൽകി ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചുവെന്നും, നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും “സ്ഥാനപദവിയുണ്ട്” എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പല പ്രസംഗകരും ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “എനിക്കു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും അധികാരം ലഭിച്ചു. ഞാൻ ഈ മേൽവിചാരകനായിരിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ വെറും മനുഷ്യനല്ല; ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിയമാനുസൃതമായ ഒരു ഓഫീസിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരത്തോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ … “

റോമൻ കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതൻ എന്നോടു പറയുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു! ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം, പുരോഹിതൻ ഒരു ബിസിനസ്സ് വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതാണ്.

ഒരു ” സഭ നേതാവ്” അധികാരം അവകാശപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം മാത്രം ഔദ്യോഗിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം ഒരു പോപ്പ് ആണ്, റോമിലെ പോലെതന്നെ, മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രത്യേക സ്വഭാവം അവകാശപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം ചെറിയ ഒരുവൻ ആകാം; അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന പരിധി കൂടുതൽ പരിമിതമായിരിക്കും, പക്ഷെ തത്വം ഒന്നായിരിക്കും. പോപ്പിൻ്റെ എല്ലാ തിന്മകളും മാർപ്പാപ്പയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൗൺസിലിൻ്റെയും വാദം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. അവർ “പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു”, ഔദ്യോഗിക പദവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ “അധികാര വസ്ത്രം ധരിച്ചു” ചെയ്യുന്നു.

അപ്പോസ്തോലന്മാർ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സ്വപ്നം കാണിക്കാത്ത “അധികാരം”, “ഭരണാധികാരം” എന്നിവയെ അവർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് “മൂപ്പന്മാർ / വൈദികർ” എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

യാക്കോബിൻ്റെയും യോഹന്നാൻ്റെയും മാതാവിൻ്റെ അധികാരത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അഭ്യർഥന അനുവദിക്കുവാൻ യേശു വിസമ്മതിച്ചു. ആധുനിക പാസ്റ്റർമാർ അപ്പസ്തോലന്മാർക്കു മുകളിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നുവെന്നും യേശു ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ദൈവം അവർക്കു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

ശുശ്രൂഷയുടെയും സേവനത്തിൻ്റെയും ഒരു ജീവിതവുമായി യേശു ഇതു വിവരിച്ചു. യേശു തികവുറ്റ മാതൃകവെച്ചു. അതുകൊണ്ട് തികഞ്ഞ ഒരു നേതാവായിരുന്നു യേശു. യേശുവിൻ്റെ ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാട്ടിയ ശക്തി. യേശുവേ, മരുഭൂമിയിലും പാവപ്പെട്ടവരോടും വേശ്യകളോടും പാപികളോടും കൂടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ഒരുവൻ ആയിരുന്നു. ഇതാകുന്നു ശരിയായ നേതൃത്വം.

ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരോ ചില അധിക ഔദ്യോഗിക നിയമനങ്ങളുടെ ഫലമായി സഭയിൽ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കു മേലധികാരികളായി അവകാശങ്ങളും അധികാരവും ഉള്ളതായി അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ  മരണം വരെ നശിപ്പിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കണം. അതുവരെയും ഈ കപടശാലികൾക്ക് നാം ഇരപിടിക്കുന്നവരാകണം?

അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശത്തെക്കാളധികാരിയാണെന്നും, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും അധികാരത്തിൻ്റെ ചെലവിൽ തങ്ങളുടെ അധികാരം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെമേൽ മനുഷ്യർ അത്തരം സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് ലജ്ജാശീലത്തോടെ, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ചാണെന്നു ലജ്ജാകരമായ ഒരു ദുരന്തമാകുന്നു. ഈ ചീത്ത തിന്മയ്ക്കെതിരായി നിൽക്കുന്ന ചില സഹോദരന്മാർ ഉണ്ടെന്നത് ഈ തലമുറക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഈ സഹോദരങ്ങളെ സഭയുടെ “കടന്നുകയറ്റുന്ന” അവകാശവാദങ്ങളെ ഈ അതികൃതമായ അവകാശവാദത്തിൻ്റെ കടന്നാക്രമണത്തോടുള്ള അവരുടെ മഹത്തായ കടമയോടുള്ള കടപ്പാടിന് നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ


 ചില ഭാഗങ്ങൾ Wicked Shepherds ൽ നിന്നും എടുത്തിരിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *