പരിശോധിച്ചു പക്ഷേ പരാജയപ്പെട്ടു – ടിപിഎം ഉപദേശങ്ങൾ

സത്യം പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ടിപിഎം വിശ്വാസികൾ ഈ പരിശോധന നേരത്തെ നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ, ടിപിഎം ഒരു ചരിത്രവും fromtpm.com നിലവിൽ വരികയും ഇല്ലായിരുന്നു. ടിപിഎമ്മിലെ ഭൂരിഭാഗം വിശ്വാസികളും സത്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ ലോക ചിന്താഗതിക്കാരും വിഗ്രഹാരാധകരേക്കാൾ മോശവുമാകുന്നു. അവരുടെ സ്വന്തം ആപ്പിൾ കാർട്ട് (APPLE CART) ഉരുളുന്നതു വരെയും അവർ എല്ലാ ദൈവനിഷേധങ്ങളും അവഗണിക്കുകയും പുൽപിറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കാതെ, സ്വന്തം ക്ഷേമവും താൽക്കാലിക ആനുകൂല്യങ്ങളും സ്നേഹിക്കുന്നു.  ജീവജാലങ്ങൾ വളരെ ദുർല്ലഭമായ മരുഭൂമിയിൽ പോലും, മരിച്ച അസ്ഥികൾ ചിലപ്പോൾ ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ചില സൂചനകൾ നമ്മുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്. മുസോളിനി എതിർ ക്രിസ്തുവാണെന്ന ആൽവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ എത്ര ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്കറിയാം. ടിപിഎം വൈദികരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ഈ തലമുറകളും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഞങ്ങളുടെ വായനക്കാരിൽ ഒരാളിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒരു മെയിൽ കിട്ടി, തിരുവെഴുത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ടിപിഎം ഉപദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിശോധിച്ചുവെന്നും അവർ എങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നും അവർ (അവൾ) പറഞ്ഞു.


സ്വന്തം ഉപദേശങ്ങളാൽ അവർ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ മാറ്റുന്നു

സഭയിലെ ജനങ്ങളോട് യേശു അൾത്താരയിൽ പറഞ്ഞ സന്ദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് സത്യമെന്ന് ടിപിഎം പ്രസംഗകർ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു. സർവീസുകളിൽ അവർ നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. യോഹന്നാൻ 14: 6 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വേദപുസ്തക സത്യം നമ്മുക്ക് പരിശോധിക്കാം. “യേശു അവനോട്: ഞാൻ തന്നേ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു; ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല“. ഈ വാക്യത്തിൽ യേശു മാത്രമാണ് സത്യമെന്നും, അവൻ മുഖാന്തരം മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്താനാവു എന്നും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ടിപിഎം പാസ്റ്റർമാരാകട്ടെ, ഈ വാഖ്യം വളച്ചൊടിച്ച് അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും കൗൺസിലിംഗിലൂടെയും മാത്രമേ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്താൻ കഴിയു എന്ന് പറയുന്നു. അവരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അവരുടെ സന്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും മാത്രം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിത്യജീവനിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയു എന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

യോഹന്നാൻ 12: 48 ൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്യം ചിന്തിക്കുക: “എൻ്റെ വചനം കൈക്കൊള്ളാതെ എന്നെ (യേശു) തള്ളിക്കളയുന്നവനെ ന്യായം വിധിക്കുന്നവൻ ഉണ്ടു; ഞാൻ സംസാരിച്ച വചനം തന്നേ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ന്യായം വിധിക്കും.” ദൈവദാസന്മാരെ അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ, യേശു അവരെ ന്യായം വിധിക്കുകയും ശപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വാസികളെ ടിപിഎമ്മിലെ ജനങ്ങൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ യോഹന്നാൻ 12: 48 ലെ വാഖ്യം പരിശോധിക്കുക, യേശു പറയുന്ന വാക്കുകൾ നാം അനുസരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നാം വിധിക്കപ്പെടുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി അവിടെ പറയുന്നു. ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാരെ തര്‍ക്കമില്ലാതെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ വിധിക്കും?

സീയോൻ മലയിൽ നിന്നുള്ള ദൈവ വചനം നമ്മൾ ശ്രവിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നാണ് പുൽപിറ്റിൽ നിന്നും ടിപിഎം സുവിശേഷകൻ പറയുന്നത്. വെളിപ്പാട് 19:13 ൽ നാം വായിക്കുന്നു “അവൻ (യേശു) രക്തം തളിച്ച ഉടുപ്പ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു; അവന്നു ദൈവവചനം എന്നു പേർ പറയുന്നു.” പ്രസംഗകൻ യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മാത്രമാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? ഉത്തരം “അല്ല” എന്നാകുന്നു. സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെ യേശു തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളേക്കാൾ ടിപിഎമ്മിലെ പ്രസംഗകർ എപ്പോഴും പഴയനിയമങ്ങളെ കുറിച്ചും പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളെ കുറിച്ചും 90 ശതമാനം സന്ദേശം പ്രസംഗിക്കുന്നു. അവർ എല്ലായ്‌പ്പോഴും മോശയെ പോലെയുള്ള ശുശ്രുഷകന്മായി കരുതുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ നിയമ ശുശ്രുഷയും പഴയ നിയമ ശുശ്രുഷയും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഓർക്കുക. പഴയനിയമകാലത്ത് തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദാസന്മാരിലൂടെ മാത്രമേ ദൈവം സംസാരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലം മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ മന്ദിരമായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയനിയമത്തിൽ അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവനുള്ള മന്ദിരമാകുന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 3:16-17). “നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം എന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവു നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും; ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ; നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നേ.”

യേശുവിനോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

യേശു എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുന്നുവെന്നും, തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. “തൻ്റെ വേലക്കാരനാകാൻ വിളിക്കുന്നു” എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു വിളി ഇല്ല. നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ശുശ്രൂഷക്കായി വിളിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരോധാഭാസമാകുന്നു. എല്ലാവരിൽ കൂടെയും യേശു പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശുവിനെ അനുസരിച്ച് വിശുദ്ധി എങ്ങനെ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. യോഹന്നാൻ 17:17 വായിക്കുക.

സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കേണമേ, നിൻ്റെ വചനം സത്യം ആകുന്നു. വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം യേശുവിനായി കാത്തിരിക്കുകയും അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുക എന്നതുമാകുന്നു. യേശുവിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കല്പനകളെയും അനുസരിക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവ ദാസന്മാരെ അനുസരിക്കുന്നതാണ് ടിപിഎമ്മിലെ വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗ്ഗം. അതുകൊണ്ട് സത്യം ഞായറാഴ്ചയിൽ ടിപിഎമ്മിൽ നടത്തുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ അല്ല. തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും സ്നേഹിതനായിരിക്കാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു സുഹൃത്ത് നിങ്ങളോട് വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കുകയില്ലേ? യോഹന്നാൻ 15:14-15 അനുസരിച്ച്, “ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിക്കുന്നതു ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർ തന്നേ, യജമാനൻ ചെയ്യുന്നതു ദാസൻ അറിയായ്കകൊണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങളെ ദാസന്മാർ എന്നു ഇനി പറയുന്നില്ല; ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനോടു കേട്ടതു എല്ലാം നിങ്ങളോടു അറിയിച്ചതുകൊണ്ടു നിങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാർ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.”

മേല്പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഈ പറയപ്പെടുന്ന ദൈവ ദാസന്മാർ എന്ന ആശയം കൾട്ട് മിഷൻ (ടിപിഎം) പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന തെറ്റായ ഒരു ആശയമാകുന്നു. പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാരുടെ ശുശ്രുഷ വചനം വളച്ചൊടിച്ച് മോശെയെ പോലെ ആക്കി തീർക്കുന്നു. അതിനായി അവർ യോഹന്നാൻ 5:46 ഉദ്ധരിക്കുന്നു: “നിങ്ങൾ മോശെയെ വിശ്വസിച്ചു എങ്കിൽ എന്നെയും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു; അവൻ എന്നെക്കുറിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്നു.”

ഉപസംഹാരം

ഒരു ഞായറാഴ്ച പ്രസംഗത്തിൽ പ്രഭാഷകൻ തന്നെ സ്വയം മോശയായി പരിഗണിച്ച് ആൾക്കൂട്ടം യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെയും അവരുടെ ബുദ്ധിഹീനമായ ഉപദേശങ്ങളെയും വിശ്വസിക്കണമെന്ന് കല്പിച്ചു. ടിപിഎം ശുശ്രുഷകന്മാർക്ക് ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ ധാരണയും പൂജ്യമാണ്. അവർ ഉന്നതർ ആണെന്നും ദൈവം അവരിലൂടെ മാത്രമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

Verified but Failed – TPM Teachings

മോശെയുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷയുടെയും പ്രവൃത്തികളെ വേർതിരി ച്ചറിയാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. യേശു പറയുന്ന തനുസരിച്ച്, അദ്ദേഹം തലയും നമ്മൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ സഹോദരങ്ങളുമാണ് (കൊലോസ്യർ 1:18). പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയോ പുരോഹിതൻ്റെയോ ശുശ്രൂഷ ഇല്ല. പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ യേശുവിൽ കൂടി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ (യോഹന്നാൻ 8: 32). യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിന് നാം മാനസാന്തരപ്പെടുകയും പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകുകയും വേണം (യോഹന്നാൻ 8: 34). നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതെ യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഹൃദയമുണ്ടാകുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കും. മത്തായി 28:18 ൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ അധികാരവും യേശുവിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തം. അവൻ്റെ കല്പനകളെ പ്രമാണിച്ച്  പാപത്തിൽ നിന്നും ഓടുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിൽ നിന്ന് ഓഹരിയും കൊടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പാപമാണോ അല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പു വരുത്താം? നമ്മളെ വളച്ചൊടിച്ചു മയക്കാൻ അവരുടെ അധ്യാപകനോ പാസ്റ്ററോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭ നേതാവോ ആവശ്യമാണോ? ഉത്തരം കർശനമായ “വേണ്ട” എന്നാകുന്നു !

യോഹന്നാൻ 16:13, “സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവു വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകലസത്യത്തിലും വഴിനടത്തും; അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നതു സംസാരിക്കയും വരുവാനുള്ളതു നിങ്ങൾക്കു അറിയിച്ചുതരികയും ചെയ്യും.”

1 യോഹന്നാൻ 2:26-27,നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കുന്നവരെ ഓർത്തു ഞാൻ ഇതു നിങ്ങൾക്കു എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അവനാൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു; ആരും നിങ്ങളെ ഉപദേശിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല; അവൻ്റെ അഭിഷേകം തന്നേ നിങ്ങൾക്കു സകലവും ഉപദേശിച്ചുതരികയാലും അതു ഭോഷ്കല്ല സത്യം തന്നേ ആയിരിക്കയാലും അതു നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ അവനിൽ വസിപ്പിൻ.”

യേശു ഏറ്റവും നല്ല ഗുരുവും വഴികാട്ടിയും പ്രവാചകനും ആകുന്നു. ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആരോടും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങളിൽ ഉള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ നയിക്കുകയും ഭാവി സംഭവങ്ങളെ പറ്റി പറയുകയും ചെയ്യും.

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

One Reply to “പരിശോധിച്ചു പക്ഷേ പരാജയപ്പെട്ടു – ടിപിഎം ഉപദേശങ്ങൾ”

  1. ടിപിഎം വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് , അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന ചില പഴയ വിശുദ്ധൻമാരെ കണ്ടപ്പോൾ കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ വളരെ വലിയ വലിയതാണ് , ഇത്രയും ജീർണിച്ച ഒരു വിശ്വസ തട്ടിപ്പുകൊണ്ട് അണികളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നതു ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ള മാനുഷിക ബുദ്ധികൊണ്ടോ , അല്ലെങ്കിൽ സാത്താനിക് പവർ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളു . ഇവിടെ ബുദ്ധിക്കു വലിയ വിലയില്ല , കാരണം അങ്ങനെ എങ്കിൽ അണികളെ ഇളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ചു ആളുകൾക്കെങ്കിലും അത് മനസിലാകും , എന്നാൽ ഇവിടെ സാത്താനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നു, മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ടിപിഎം ടൈംടേബിള് കൊണ്ടുപറ്റും , ഇവരുടെ വേഷം ആണ് ഒന്ന് , രണ്ടു – കുറുക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ കാടൻ , ഊളൻ ( ഈ വാക്ക് ചീപ്പ് പാസ്റ്ററെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്) എന്ന പട്ടിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന മൃഗത്തെ പോലെ മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് . കുറുക്കനെ പകൽ മനുഷ്യർ കാണാൻ വിരളമാണ് , അഥവാ കണ്ടാലും വലുതാഴ്ത്തി കൂളായി നടന്നുപോകും . കുറുക്കനാണെന്ന് മനസിലാക്കി പ്രതികരിച്ചാൽ ഓടി ഒളിക്കും . അബദ്ധത്തിൽ അടികിട്ടിയാൽ ചത്തതുപോലെ കിടക്കും . മനുഷ്യർ ഒന്ന് അടങ്ങുമ്പോൾ ഒറ്റ ഓട്ടം . ഉദാഹരണം കാരക്കൽ ജോസ് എന്ന കള്ളൻ . ദുരുപദേശം മൈക്കിന് മുൻപിൽ വിളിച്ചുകൂകും ആരെങ്കിലും അപ്പോൾ …പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ചത് എന്നുചോദിച്ചാൽ, ബ്രദർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരക്കിലാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാം ,( കുറുക്കൻ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ) അയാൾ പാഞ്ഞതനുസരിച്ചു ആ സമയത്തു ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ , ഇറങ്ങിപോയിനെടാ……. എന്നുപറഞ്ഞു ആട്ടിയിറക്കിയിട്ടുണ്ട് . ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് പാപമാണെന്നു പ്രസംഗിച്ചിട്ടു ,കണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ വാങ്ങി വായിക്കുന്ന ഈ കള്ളനെ ചുമക്കാനും ആളുണ്ടല്ലോ? കടുത്ത ലൈംഗിക അരാചകത്തും ആണ് വിശുദ്ധന്മാർ എന്ന സാത്താനിക പ്രവര്ത്തകര് അനുഭവിക്കുന്ന അടുത്ത വിഷയം . ദേഹമനങ്ങാതെ പണവും ആഹാരവും കിട്ടും , പക്ഷെ ഷണ്ണൻ എന്ന വേഷം കെട്ടിയതിനാൽ അഭിനയം അല്ലെ നടക്കു , രാത്രിയാകുമ്പോൾ , പെണ്ണുങ്ങൾ (സീയോൻ കുമാരികൾ} കതകിൽ മുട്ടും. അതുസഹിക്കാനാകാതെ മാന്യമായി വിവാഹം കഴിച്ചു മനസാക്ഷിയെ വഞ്ചിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണ് വേലവിട്ടുപോയ ആളുകൾ എന്നുപറയുന്ന ഇവർ . സോദോമാണ് എല്ലാ ടിപിഎം വിശ്വാസ ഭവനങ്ങളും , വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ പുറകാലെ തരാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *