Author: admin

കൃപ (GRACE) എന്താകുന്നു?

ക്രൈസ്തവലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടതും അധികരിച്ചതുമായ വാക്കു കളിൽ ഒന്നാണ് കൃപ എന്ന പദം. സ്വാഭാവികമായും, ടിപിഎമ്മും ഈ പദം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതും അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ആയ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾ […]

ടിപിഎം വിശ്വാസികളുടെ ജഡിക ജീവിതം – 2

നിങ്ങൾ ഒരു ടിപിഎം വിശ്വസിയാണെങ്കിൽ, വ്യത്യസ്ത പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷകളുമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വൈദികരെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനായി അവസാനമായി അവരെ സമീപിച്ചത് ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങളിൽ 99.99% സമയവും ശാരീരികവും […]

ദൂതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സന്തോഷം

ഇത് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു ടിപിഎം അംഗമായിരുന്ന ബ്രദർ ജോൺ നല്കിയ സാക്ഷ്യമാകുന്നു. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു വായനക്കാരനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ടിപിഎം ഉപദേശങ്ങളുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളുടെ  അനുസര ണത്തിൻ്റെ ഒരു പടിയായി സ്നാപനമേൽക്കണം […]

ടിപിഎം വിശ്വാസികളുടെ ജഡിക ജീവിതം – 1

ടിപിഎമ്മിൻ്റെ ശുശ്രുഷയെ കുറിച്ചുള്ള മികച്ച സാക്ഷ്യം അവരുടെ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതമാകുന്നു. അവരുടെ ജീവിതംകൊണ്ട് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നാം അറിയണം. “അനുഗ്രഹങ്ങൾ” – തെറ്റായ ധാരണയും പ്രയോഗവും ഇത് ഒരു “ടിപിഎം മാത്രം” പ്രശ്നം […]

കൃത്രിമം കൂട്ടിക്കലർത്തിയ അഹങ്കാരം – 2

ഞങ്ങൾ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ടിപിഎമ്മിൻ്റെ ആശയം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലു കളെ ബുദ്ധയുമായി തുലനം ചെയ്യുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ളതാകുന്നു. അവർ ഒട്ടേറെ ബുദ്ധമത ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ക്രിസ്തീയതയിൽ പ്രയോഗിച്ചു. അവരുടെ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ, സാമാന്യ സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ, […]

അജ്ഞത അഭിനയിക്കുന്നു – ഇത് വിവേകമാണോ?

നിക്കോകോ (ജപ്പാൻ) യിലെ ഗുപ്തമായ കുരങ്ങന്മാർ അഥവാ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി യുടെ മൂന്ന് കുരങ്ങന്മാർ – തിന്മയൊന്നും കാണുകയില്ല, തിന്മയൊന്നും കേൾക്കു കയില്ല തിന്മ യൊന്നും പറയുകയില്ല എന്നത് ഒരു വിവേകചിഹ്നമാണ്, എന്നാൽ […]

ശുശ്രുഷയ്ക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ

അവരുടെ ത്യാഗപരമായ ജീവിതം കാരണം ടിപിഎമ്മിലെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട വേലക്കാർക്ക് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ടിപിഎം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അഹശ്വേരോശ് രാജാവിനുവേണ്ടി എസ്ഥേറിനെ ഒരുക്കാൻ ഒരു ഷണ്ഡന് മാത്രമേ കഴി ഞ്ഞുള്ളുവെന്ന് അവരുടെ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നു. […]

ടിപിഎമ്മിൻ്റെ മിഥ്യാബോധം (DEJA VU) – ആധുനിക ക്രിസ്തീയ സന്യാസിമാർ (FRIAR)

ഇന്നലെ ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ  ചുറ്റുപാടിൽ ഒരു ചെറിയ ആക്ഷേപ ഹാസ്യം കണ്ടു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇപ്പോഴുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്നലെയുടെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ആവർത്തനം ആകുന്നു. ഇന്ന് കാണുന്നതുപോലെ ഈ തന്ത്രങ്ങൾ പലതവണ ഉപയോഗിച്ചു. […]

കൃത്രിമം കൂട്ടിക്കലർത്തിയ അഹങ്കാരം – 1

ഞങ്ങളുടെ വായനക്കാരിൽ പലരും പുരോഹിതന്മാരിലൂടെയുള്ള അഹങ്കാരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തൻ്റെ കാലാവധിയിൽ യുഎഇ (UAE) യിൽ തൻ്റെ മുൻഗണന മാറ്റിയ തമ്പി ദുരൈയെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് പരമാവധി റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ മനസ്സി ലാക്കിയതിൽ നിന്നും […]

നെബൂഖദ്നേസറിൻ്റെ സന്ദേശവാഹകർ

ദൈവക്രോധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം എപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ദൈവം ഭൂമിയിലെ അന്തേവാസികളെ വിധിക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദൂതന്മാരും അയക്കപ്പെട്ടു. പാപത്തെയും പാപികളെയും എതിർക്കുന്ന “ഭീകരനായ ഒരു ദൈവം” അവരുടെ എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളിലും […]